• Защита и превенции на гражданското общество

  Защита и превенции на гражданското общество от деформации, тоталитарни прояви и деструктивни влияния в религозния индивидуален и общностен живот. Хуманитарната защита на гражданското общество и на всеки отделен гражданин от посегателства върху неговата обществена и лична духовна съвест и мироглед, и от силов монопол върху свободната му воля – като мярка за обществените и духовни възгледи.

 • Изграждане на културата на диалогичност и общуване

  Изграждане на културата на диалогичност и общуване между атеисти и вярващи, между агностици и догматици, релативисти, позитивисти и прагматици, между членове на различните религии и между техните конфесии; между различните идеологоии и духовни общности.

 • Изследване и запознаване

  Изследване и запознаване на широката общественост с историческите предпоставки и развитие на духовните движения, религии и междуцърковни отношения в Еропа. Изследване на морално-етичните философски възгледи и вярвания на обществените духовни движения и на тенденциите в развитието им в отделните държавни формации, както и влиянието им сред гражданското общество и държавната йерархия.

 • Изследване на влиянието на религиозните концепции върху психиката на децата и тяхното възпитание

  Насърчаване и подпомагане в култивирането на здравата духовна култура с високо-патриотични и морално-етични ценности сред бита и съзнанието на младите поколения от най-ранната им възраст като основа за израстването им като достойни, полезни граждани на настоящето и бъдещото общество.
  Наблюдение върху развитието (усъвършестване или деградация, интеграция или изолация) на отделния индивид, семейството и рода.

Връзки

 • Институт по Трансцендентна Наука

  Трансцендентният Анализ като Практически Метод на Трансцендентната Наука, която постулира Теорията за Човека, дефинира многобройните паралелни дименсии (измерения) и ни показва откъде идваме исторически (биографично), къде се намираме в настоящето (в дименсионален план) и накъде отиваме, както в хронологичното бъдеще, така и в цикличното "свръх-сетивно" или т.нар. "архитипно-митологично" време.