Институт по Трансцендентна Наука

Трансцендентният Анализ като Практически Метод на Трансцендентната Наука, която постулира Теорията за Човека, дефинира многобройните паралелни дименсии (измерения) и ни показва откъде идваме исторически (биографично), къде се намираме в настоящето (в дименсионален план) и накъде отиваме, както в хронологичното бъдеще, така и в цикличното "свръх-сетивно" или т.нар. "архитипно-митологично" време.

Институт по Трансцендентна Наука

Трансцендентният Анализ представлява една нова (но същевременно и много древна) концепция и теоретична постановка в науката, която изучава Цялостното Явление наречено Човек, в многобройните му сложни мулти-дименсионални (много-измерни) и взаимно обусловени и преливащи се едно в друго (трансцедиращи) проявления, които определят както моментното-персонално, така и биографичното-исторично развитие на всяка личност поотделно и на цялото човечество като общност от личности.

Съвременният Трансцендентен Анализ произтича и се разкрива като научен метод от последните достижения на основни науки като квантовата физика, медицината, психиатрията, психологията, философията, теологията, лингвистиката, антропологията, системния анализ, методологията и други. Като резултат, Трансцендентният Анализ представлява основното ядро в една много по-обширна научна постановка наречена Теория за Човека, която от своя страна е в същината на Трансцендентната Наука, която навлиза във всички клонове на съвременната наука като качествено по-висок етап в нейното развитие.

Според Трансцендентната Аналитична Теория – Човешкото Същество е едно Мулти-дименсионално (много-измерно) Явление (Битие, Присъствие) по своята структура и екзистенция (съществувание). Първо и основно следствие от това е основополагащото правило, което постулира, че Човешкият Потенциал, по дефиниция, е мулти-дименсионален (много-измерен). Това означава, че проявеното му/й Историческо (Биографично) Настояще е само ЕДНО от многото възможни Явления (Битиета) на същото/същата. Историята, социологията, антропологията, психологията, психиатрията, философията, теологията, лингвистиката, системния анализ и методологията – всички те поотделно изучават различни аспекти на това Явление, в неговите/нейните минали и настоящи състояния. Медицината, психиатрията, психологията и теологията, например, изследват и боравят с паралелни дименсии (измерения) на това Явление, като отразяват състояния на съществувание, възприемани днес съответно като здравословни (нормени), патологични (абнормени) и свръх-сетивни (супернормени). От това става ясно, обаче, че при други исторически и духовни обособености, именно “свръх-сетивните” състояния могат да станат “нормени”, а днешните т.нар. “здравословни” или “нормени” състояния да станат “поднормени” или “абнормени”. Очевидно е имало и исторически реалности, при които някои състояния правилно определяни днес като “патологични” и “абнормени”, са били считани като “супер-нормени” поради явната “извън-сетивност” или “свръх-сетивност” проявявани при подобни състояния.

Тук е редно да се отбележи и общоизвестният от квантовата физика факт, че резултатът от всяка научна постановка и наблюдение зависи изключително от Наблюдателя и изходната му Позиция и Дефиниция. Това означава, че светът който е наблюдаван от един Наблюдател, е съвършено различен от света, който не е наблюдаван от този Наблюдател, и вероятно дори “несъществуващ” (според “Дефиниция за Съществувание”) при липсата на какъвто и да е Наблюдател въобще!

Това означава, че Дефинициите и Наблюдателите имат неотменима роля за състоянието на света, такъв какъвто го познаваме и силата за промяна на същия свят е заключена в способността за промяна именно в същите Дефиниции и Наблюдатели! Това е ТЕОРЕМА със съдбовно за всеки един от нас значение, тъй като Наблюдателите в нашия индивидуално-видим свят (или по-точно светове!) сме именно “НИЕ”, каквато и да е интимната същност и мулти-дименсионалност на това “наше” Човешко Явление; а Дефинициите са именно “Нашите Дефиниции” – т.е “Словесните Определения” на същото “наше” Явление, каквато и да се окаже ширината, височината и дълбочината на мулти-дименсионалността на Това Явление!

Трансцендентният Анализ като Практически Метод на Трансцендентната Наука, която постулира Теорията за Човека, дефинира многобройните паралелни дименсии (измерения) и ни показва откъде идваме исторически (биографично), къде се намираме в настоящето (в дименсионален план) и накъде отиваме, както в хронологичното бъдеще, така и в цикличното “свръх-сетивно” или т.нар. “архитипно-митологично” време. Поради това, като методология Трансцендентният Анализ е изключително ефективен инструмент за осъществяване (постигане) на Трансцедиращ Ефект (трансцедиране, превъзмогване) отвъд настощите ни (личностови) слабости (и патологични наклонности), и отвъд едно-дименсионални ограничения и вътрешни противоречия, които във взаимните си отношения и въздействия произвеждат цялото многообразие от най-безобидните до най-сериозните психологични, психо-соматични, соматични (телесни) и психо-социални (обществени) нарушения и заболявания. По този начин Трансцендентният Анализ разкрива нови възможности за получаване на излекуване и просперитет “от вътре”, чрез отключването на “вътрешния” мулти-дименсионален Потенциал вроден във всяка личност и в човечеството като цяло.