За нас

eiorm-monitoring-religion-science4

Раздел IV – Предмет на дейност

1. Наблюдение и изследване на тенденциите в обществено-религиозните взаимоотношения, на междуличностните влияния между членовете на различни идеологически и религиозни движения.

2. Резултати и резонанс от обществената нагласа, от активните процеси в съвременното технологично и информационно общество върху различните вероизповедания, религиозни конфесии, движения и индивидуални вярвания, и обратното – влиянието на религиозните и верски концепции върху развитието на гражданското общество и неговите културни сфери.

3. Изследване, изучаване и класифициране на позитивните и негативни влияния на различните религиозни и духовни движения върху културната среда и човешката цивилизация. Изследване на проекции от религиозен произход в науката и изкуството в миналото и сега. Наблюдение на философските течения в религията и влиянието им върху моралните и етични възгледи и добродетели на широките обществени слоеве, както и върху хуманитарните достижения на човешката цивилизация.

4. Наблюдение върху развитието на патриархалните духовни, морално-етични ценности в народния бит.

5. Изследване и запознаване на широката общественост с историческите предпоставки и развитие на духовните движения, религии и междуцърковни отношения в Еропа. Изследване на морално-етичните философски възгледи и вярвания на обществените духовни движения и на тенденциите в развитието им в отделните държавни формации, както и влиянието им сред гражданското общество и държавната йерархия.

6. Прогнози на специалисти и представители на съществуващите религиозни движения и конфесии за бъдещето на духовната култура на нашия континент.

7. Диференциране на исторически коренните за Европа религиозни светогледи от чуждите за европееца културни влияния.

8. Изграждане на културата на диалогичност и общуване между атеисти и вярващи, между агностици и догматици, релативисти, позитивисти и прагматици, между членове на различните религии и между техните конфесии; между различните идеологоии и духовни общности.

9. Изграждане на култура на общуването и взаимоопознаването в средата на толерантност, законност и доброжетелство.

10. Обединение на усилията на обществени и религиозни дейци около опазването на живота като висша ценност на всяка човешко същество. Поставяне на хуманизма като мярка и основа на обществено-религиозните отношения и взаимоотношения църква-дръжава.

11. Защита и превенции на гражданското общество от деформации, тоталитарни прояви и деструктивни влияния в религозния индивидуален и общностен живот. Хуманитарната защита на гражданското общество и на всеки отделен гражданин от посегателства върху неговата обществена и лична духовна съвест и мироглед и от силов монопол върху свободната му воля – като мярка за обществените и духовни възгледи.

12. Изследване на влиянието на религиозните концепции върху психиката на децата и тяхното възпитание. Насърчаване и подпомагане в култивирането на здравата духовна култура с високо-патриотични и морално-етични ценности сред бита и съзнанието на младите поколения от най-ранната им възраст като основа за израстването им като достойни, полезни граждани на настоящето и бъдещото общество.

13. Намиране на ползотворно място на религията в образованието, както и в личния, семеен и общностен мироглед и житейски модел.

14. Защита, запазване и култивиране на общочовешките ценности и морал като гарант и основа на демократичния избор, свободно религиозно изразяване, верско чувство и себеопределяне.

15. Защита от посегателства над личността и превенции срещу идеологическия монопол над човешката съвест и вяра.

Цели на Фондацията:

Целите на фондацията са извършване и популяризиране по законоустановения ред на научни разработки върху достижениятата в обществено-религиозните вазиомоотношения между членовете на различните религиозни движения, философските течения в религията, защита, запазване, развитие и култивиране на моралните ценности в религията и обществения живот като цялост, изграждане на култура на общуване между представителите на различните религиозни течения.

Средства за постигане на целите

1. Сформиране на екипи от специалисти (психолози, теолози, лекари, юристи и пр.), които да изследват взаимовръзките между религиозните концепции, светогледи и верски практики и поведенческите модели на индивида, между обществените социални прояви на религиозната общност и културните и социални феномени в гражданското общество.

2. Наблюдение върху развитието (усъвършестване или деградация, интеграция или изолация) на отделния индивид, семейството и рода.

3. Провеждане на конференции, изнасяне на доклади, запознаване на обществеността с резултатите от експертния мониторинг.

4. Проекти за превенции в образователната система и медиите срещу деформации, тоталитарни прояви и деструктивни влияния в индивидуалния и общностен живот. Проекти за опазване на здравите обществени слоеве от вредното въздействие на сектантски възгледи и концепции върху историята и оценката на духовното и религиозно развитие на обществата, с необходимото диференциране на древните светогледи и чуждите за Европа културни влияния.

5. Представяния на работата на екипите в интернет, печатни издания и мултимедийни продукти.

6. Сътрудничество с европейски и национални правителствени и неправителствени организации, институции и учреждения за изграждане на мирен свят, свободен от конфликти на религиозна основа.

7. Работа със сходни неправителствени организации, интегрирани към структурите на ООН.

8. Създаване на информационен център за консултиране и запознаване на обществеността и отделните граждани относно обществено-религиозните взаимоотношения и работата на фондацията. Информиране за работата на сродните организации в Европа, с които фондацията си сътрудничи.